Cena projektových prací se stanovuje individuálně pro každou zakázku. Jedná o cenu, která je zakotvena v příslušné smlouvě o dílo.  Ceny prací se stanovují s ohledem na Výkonový a honorářový řád vydaný Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Českou komorou architektů. 

Předběžné ceny projektových a inženýrských prací

A. Ceny projektových a inženýrských prací stanovených na základě investičních nákladů (IN) stavby
 
1. Orientačně se vypočte investiční náklad (IN) stavby - pro potřeby výpočtu ceny projektových a inženýrských prací jako obestavěný objem stavby - obestavěný prostor vynásobený jednotkovou sazbou ceny stavby
orientační jednotkové sazby    
rodinné domy cca 4 500,- Kč/m3;
administrativa 4 500,- - 6 000,- Kč/m3 apod.
 
Z vypočteného investičního nákladu je možné orientačně stanovit ceny  projektových a inženýrských prací :
Příklad výpočtu ceny projektových prací, předpokládaný incestiční náklad objektu IN činí 2 mil. Kč.
           
 
Projektové práce
Příprava akce, projektová studie, návrh                 1,45%    IN        
Dokumentace pro územní řízení                             1,70%                     
Dokumentace pro stavební povolení                  2,5%                               
Prováděcí projekt  pro realizaci stavby                 3,2%                               
Projekt pro výběr dodavatele stavby                    0,8%                               
 ( Zpracování výkazů výměr,
     kontrolní rozpočty apod. )
Autorský dozor projektanta                                  0,85%                            
 
 
V uvedených cenách jsou zahrnuty provozní náklady v běžném rozsahu ( cestovné, kopírovací služby apod.)
 
B. Ceny ostatních projektových prací
a.  Zaměření stavby - pasport budov                                dle obtížnosti a rozsahu          25,- - 50,- Kč/m2 
    ( Zaměření a zpracování výkresů stávajícího stavu )