Popis činnosti :
Předmětem výkon technického dozoru investora bude
seznámení se s podklady, mandanta
zajištění ohlášení prací dle SZ 
zajištění dodržení podmínek stavebního  povolení a opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby
kontrola kvality prováděných prací, kontrola dodržování technologií, bezpečnosti práce, smluvních podmínek a projektu stavby
péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje, a evidence dokumentace dokončených částí stavby
projednání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady stavebního objektu, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby, u ostatních dodatků a změn předloží s vlastním vyjádřením investorovi
bezodkladné informování investora o všech závažných okolnostech
kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur zhotovitelů, jejich souladu s podmínkami smluv a jejich předkládání k likvidaci investorovi
kontrola a stanovení skutečného množství prací, výkonů a dodávek podle zadávacích podkladů a výkazu výkonů
kontrola čerpání nákladů
kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými
spolupráce s generálním projektantem a s zhotoviteli při vykonávání nebo navrhování opatření na odstranění  případných závad projektu
zajišťování předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací od zhotovitelů, kontrola jejich výsledků a vyžadování dokladů, které prokazují kvalitu vykonaných prací a dodávek
sledování vedení stavebních deníků v souladu s podmínkami smluv, vč. fotodokumentace průběhu stavby
uplatňování námětů, směřujících k zhospodárnění provozu (užívání) dokončené stavby
hlášení archeologických nálezů
spolupráce s pracovníky zhotovitelů při vykonávání opatření na odvrácení nebo na omezení  škod při ohrožení stavby živelnými událostmi
zajištění a kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a smluv a upozorňování zhotovitelů na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů pro uplatnění majetkových sankcí
kontrola řádného převzetí a uskladnění dodávek na staveništi
kontrola podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejích částí a účast na odevzdání a převzetí
organizační zabezpečení povinností zadavatele (investora) při individuálním a komplexním vyzkoušení a účast na těchto zkouškách
kontrola a odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání v dohodnutých termínech
kontrola vyklizení stavby a staveniště zhotovitelem
příprava podkladů pro kolaudaci stavby
Cenová kalkulace TDI
Pro zpracování cenové kalkulace se stanoví započitatelné náklady stavby, určí se  honorářová zóna dle složitosti objektu. 
Celkový honorář je určen podílen úkonů (výkonových fází) požadovaných objednatelem z celkového honoráře.